top of page

CARAL

CARAL

Tour naar Caral

Tot voor kort was men van mening dat de jongste beschavingen zich in Amerika zouden bevinden echter in 1994 werd deze theorie herzien met de ontdekking van Caral.

In de vallei van de rivier Supe, gelegen tussen de centrale Andes en de Stille Oceaan en op ongeveer 180 kilometer van Lima ligt de stad Caral, de hoodstad van één van de oudste beschavingen ter wereld. In 1994 werd deze stad (her)ontdekt door de Peruaanse archeologe Ruth Shady en in 1996 begon men met de opgravingen.

De stad Caral was het administratieve centrum van 19 lokale nederzettingen die samen de civilisatie Caral Supe vormden en wat naar nu blijkt de oudste beschaving in Amerika is.

Caral bestaat reeds sinds 2900 voor Christus en was een pre-keramische beschaving die zich hoofdzakelijk bezig hield met ruilhandel. In het begin ruilde men katoen die men verbouwde voor vis, zee en schelpdieren afkomstig van nederzettingen langs de kust. Beetje bij beetje breidde hun handelsnetwerk uit tot aan het huidige Ecuador in het noorden en tot aan het regenwoud in het oosten. Tijdens de opgravingen heeft men verschillende producten gevonden die afkomstig zijn uit deze gebieden zoals resten van vissen en schelpdieren die alleen in Ecuador voorkomen, plantenresten die alleen in het regenwoud voorkomen, evenals plantenresten en dierenresten afkomstig uit de Andes.

De civilisatie van Caral was gebaseerd op een diep religieuze achtergrond. Priesters hadden de hoogste autoriteit binnen de gemeenschap en organiseerden rituelen en vieringen om de gespecialiseerde werkzaamheden van de verschillende nederzettingen te organiseren en coördineren. Daarnaast zorgden zij voor orde binnen de gemeenschap wat leidde tot een hoge mate van ontwikkeling. Tijdens hun massale bijeenkomsten en vieringen werd vuur en muziek gebruikt. In de stad Caral kan men heden ten dagen nog veel cirkelvormige vuurpitten zien die als doel hadden om het vuur brandende te houden en er zijn talloze muziekinstrumenten gevonden, gemaakt van botten van dieren, die weren gebruikt tijdens de diverse rituelen.

De civilisatie van Caral blonk verder uit in wetenschappelijke ontwikkelingen die werden aangewend op bijvoorbeeld landbouwtechnieken zoals de constructie van ondergrondse irrigatiekanalen en landbouwterrassen. Verder waren er ontwikkelingen binnen de genetica waarbij men vier verschillende natuurlijke kleuren katoen wist te verbouwen. Voor de textielproductie werden er verschillende soorten gereedschappen vervaardigd. Om hun vuurpitten brandende te houden op zeer hoge temperaturen werden ondergrondse leidingen aangelegd gebaseerd op het zogenaamde Venturi-effect, een techniek die in Europa pas in 1740 werd ontdekt en toegepast.
Verder had men kennis van planten en hun natuurlijke helingskracht waarbij verschillende soorten planten werden gebruikt voor de behandeling van diverse aandoeningen. Zo zijn er pakketjes gevonden gemaakt van wilgenbladeren die rijk zijn in salicine, de werkzame stof die men tegenwoordig nog in Aspirine vindt en die dus 5000 jaar geleden al op het hoofd werden gelegd in Caral indien men last had van koorts.  Daarnaast had men kennis van tijd en de jaargetijden waarbij men klimatologische voorspellingen wist te doen door middel van de sterrenkunde en beschikte men over kalenders. Tot slot wist men grote schokbestendige gebouwen neer te zetten gebruikmakende van bouwkundige technieken die men 5000 jaar later in Japan zou toepassen om gebouwen aardbeving bestendiger te maken.


De grootste bouwwerken in Caral waren openbare gebouwen in de vorm van piramides en verder waren er grote pleinen waar de ceremonies werden gehouden. De gebouwen waren gemaakt van steen en versierd met decoratieve verf. Naast de openbare bouwwerken bevonden zich grote woongebieden waar men twee verschillende soorten woningen kon vinden. De woningen die het dichtst bij de piramides en openbare gebouwen stonden waren voor de inwoners met de hoogste sociale status zoals overheidsmedewerkers. Een tweede soort woning was van een eenvoudigere aard, deze woningen bevonden zich verder van het centrum van de stad af en waren voor de rest van de inwoners die zich bezighielden met productiewerkzaamheden.

Caral is uniek vanwege het feit dat het de oudste beschaving in Amerika is en maar liefst 1500 jaar ouder is dan de beschaving die zou volgen.

Voor meer informatie betreffende vertrektijden, dagen en prijs, gelieve contact met ons op te nemen

Caral
Caral
Beeldje gevonden in Caral
Piramide in Caral
Amfiteatrum in Caral
Beeldjes uit Caral
Luchtopname van caral
Piramides in Caral
Amfiteatrum in Caral
Fluitjes uit Caral gemaakt van botte
bottom of page